Projects and Grants

Ongoing:

20-06065S Patterns of vegetation succession at broad geographical scales: The time is ripe for comparative studies and meta-analyses (Sukcese vegetace na širokých geografických škálách: Uzrál čas pro meta-analýzy), 2020-2022, investigator: K. Prach

20-08900S Restoration of species rich grasslands: Do we miss intraspecific variability in our understanding to community assembly? (Obnova druhově bohatých luk: Chybí k pochopení procesů formování společenstev vnitrodruhová variabilita? ), 2020-2022, investigator: O. Mudrák, co-investifator: K. Prach

19-15031S Restoring biodiversity of disturbed peatlands as a basis for restoration of their future ecosystem functions and services (Obnova biodiverzity narušených rašelinišť jako základ pro obnovu jejich budoucích ekosystémových funkcí a služeb), 2019-2021, investigator: Karel Prach

Finished:

17-09979S Factors determining vegetation succession at the country scale (Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České Republiky), 2017-2019, investigator: K. Řehounková

7AMB17DE017 Establishment of species-rich field margins and wildflower strips in rural and urban areas - optimization of methods for biodiversity enhancement (Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity) - 172 tis., 2017-2018, investigator: K. Prach

P505-11-0256 Vegetation succession over broad environmental gradients – meta-analyses of data for theoretical and practical outputs (Sukcese vegetace na širokých škálách prostředí - meta-analýzy dat s využitím v teorii i praxi) - 3010 tis., 2011-2014, investigator: K. Prach

P504-10-0501 Spontaneous and assisted processes in dry grasslands restored on arable land (Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých trávníků na orné půdě) – 2594 tis., 2010-2014

IAA600050702 Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v krajinném měřítku, 1923 tis., 2007-2010, řešitel: K. Prach

GA206/02/0617 Faktory ovlivňující sukcesi na narušených stanovištích: zdroje diaspor vs. stanovištní podmínky, 1995 tis., 2002-2004, řešitel: K. Prach

GA526/00/1442 Vagetační dynamika, živiny a obnova aluviálních luk, 1488 tis., 2000-2002, řešitel: K. Prach

GA/206/97/0077 Biogeografické vztahy, diverzita a možnosti regenerace středoevropských blatkových rašelinišť, 2466 tis., 1997-1999, řešitel: K. Prach

ZZ/610/4/97 Výzkum sukcesních pochodů v opuštěných těžebnách hornin, zejména vápenců a čedičů, ve zvlášť chráněných územích a opuštěných zemědělsky využívaných plochách, 930 tis. 1997-1999, řešitel: K. Prach

GA206/94/0359 Lze předpovídat směr a rychlost ekologické sukcese? (Teoretické a praktické implikace), 553 tis., 1994-1996, řešitel: K. Prach

DBU 91-0041-AZ26858-33/2 Bilateral Czech-German project Utilisation of near-natural re-vegetation methods in restoration of surface-mined land - principles and practices of ecological restoration, investigator: K. Řehounková

61-21210129 The 8th European Conference on Ecological Restoration: a chance for the Visegrad countries – 10 tis euro, 2012